Herrmann & synové

  HomePage » Světové myšlení

Světové myšlení

Zobrazeno: 

Josef Fulka, Jaroslav Bláha (ed.): Myšlenky moderních skladatelů Cílem této antologie je předložit čtenáři reprezentativní průřez teoretickým myšlením některých klíčových skladatelů druhé poloviny dvacátého století. Vybrané texty se týkají široké škály témat:...
Mark Coeckelbergh: Zelený Leviathan aneb Poetika politické svobody Jak sílí globální klimatické změny a jak se ve veřejném prostoru stále častěji diskutuje o umělé inteligenci, objevují se i různé představy, zda by UI nešla využít právě pro řešení klimatické...
Karel Císař (ed.): Co je to fotografie? Cílem předkládané antologie je podat reprezentativní průřez myšlením o fotografii, jak se vyvíjelo v průběhu 20. století. Kromě významu statí pro rozvoj oboru se výběr rovněž řídí snahou o...
Miroslav Petříček (ed.): Moderní svět v zrcadle filosofie a literatury Různorodost tradic, na nichž spočívá evropská kultura, reflektuje evropské myšlení přinejmenším od dob modernismu. Evropskou jednotu chápe nejspíš jako pohyb integrace a setkávání, ale také...
Ladislav Major, Miroslav Petříček (eds.): Myšlení o divadle I-II Čtenář se v prvním díle seznámí s pojetím estetiky u význačných světových myslitelů, o každém autorovi je připojena krátká studie. Ve druhém díle sborníku je představeno Gadamerovo hermeneutické...
Petr Szczepanik (ed.): Nová filmová historie Cílem knihy je představit českému čtenáři obor filmových studií jako rovnocenného partnera ostatních společenských věd. K tomu má sloužit výběr vzorových textů reprezentujících nejdůležitější...
Miltos Pechlivanos (ed.): Úvod do literární vědy Kniha se zrodila v kroužku kostnického doktorandského semináře teorie literatury, kde se doktorandi z různých oborů zabývali literárněteoretickými problémy. Úmyslem publikace je předvést aktuální...
Antonin Artaud: Divadlo a jeho dvojenec V tomto manifestu divadelní avantgardy Artaud vyjádřil svůj obdiv pro východní formy divadla, zvláště divadlo Bali, pro fyzickou ritualizovanost balijského tance. Obhajuje svůj koncept „divadla...
Antonin Artaud: Texty I Artaudovo hledání alternativ k evropské kulturní tradici jej dovedlo nejprve k římskému císaři Heliogabalovi, „korunovanému anarchistovi“, bezuzdnému prostopášníkovi a uctívači slunečního kultu,...
Antonin Artaud: Texty II Surrealistické období Artaudovy tvorby se vyznačuje vehementním napadáním základů evropské civilizace a zoufalou touhou podat zprávu o vlastní neschopnosti myslet a psát, jež se později v dopisech...
Antonin Artaud: Texty III Texty třetího dílu pocházejí (s výjimkou první části) z posledních let Artaudova života. Esotericko-poetický svazek Nová zjevení bytí sepsal Artaud po návratu z Mexika, pomocí tarotu, numerologie,...
Alain Badiou: Manifest za filosofii a jiné texty Je dnes filosofie možná? Lze ji definovat? Jaký vztah ji pojí k oblastem, jako jsou umění, politika, láska nebo věda? Je či může být filosofie systematická? Manifest za filosofii byl v době svého...
Michail Bakunin: Bůh a stát. Knutogermánská říše a sociální revoluce II Bakuninův text vydaný pod názvem Bůh a stát vznikl v letech 1870–1871, kdy se již nejméně deset let utvářely proudy a koncepce sociálního hnutí a anarchistický antiautoritářský socialismus se stal...
Georges Bataille: Erotismus V Erotismu zkoumá Bataille, veden svým smyslem pro komplexnost světa, jeden ze základních projevů vnitřního života, který má ovšem hlubokou souvislost s životem vnějším, tělesným i společenským....
Georges Bataille: Prokletá část / Teorie náboženství V Prokleté části Bataille zachycuje hybné síly, způsobující proměny lidských společností (aztécké, indiánské, islámské, lámaistické a průmyslové kapitalistické i komunistické) v ekonomickém,...
Georges Bataille: Svrchovanost Ve Svrchovanosti odhaluje Bataille rozpory a spojitosti mezi světem praktického užití a světem svrchovaným, mezi služebností a posvátnem, mezi otrockou prací a okázalým přepychem, mezi bezuzdnou...
Walter Benjamin: Agesilaus Santander Výbor z díla významného představitele „frankfurtské školy“ pořízený a přeložený Jiřím Bryndou a opatřený jeho benjaminovskou studií obsahuje texty ze všech období Benjaminovy tvůrčí dráhy včetně...
Gottfrie Benn: Nokturno (výbor z prózy) Výbor z prózy německého expresionisty obsahuje převážně estetické úvahy s temným laděním. Stmelujícím prvkem autorových esejů a filosofujících novel je usilovné pátrání po původu geniality i...
Richard J. Bernstein: Proč dnes číst Hannah Arendtovou Richard Bernstein je přední americký filosof, který propojuje americkou filosofickou tradici (pragmatismus a analytickou filosofii) s kontinentální (Kritickou teorií). Zároveň se osobně znal s...
Maurice Blanchot: Literární prostor Autor díla je spisovatel a literární kritik, brilantní a temný myslitel, solitér ve svém životě i díle. Zabývá se esenciální osamělostí, stejně jako vztahem díla a prostoru smrti či literárního...
André Breton: Manifesty surrealismu André Breton je pokládán za jednu z nejvýraznějších, nejinspirativnějších osobností 20. století. Toto souborné vydání obsahuje základní teoretické texty surrealismu. Obsah: Předmluva k novému...
Gilles Deleuze: Foucault Jak definuje Foucault vidění a mluvení, aby stanovil nové chápání pojmu vědění? Čím je výpověď v diferenci vzhledem ke slovům, větám a tvrzením? Jak definuje vztahy sil, aby stanovil nové pojetí...
Gilles Deleuze: Nietzsche a filosofie Nietzsche a filosofie je klíčovou monografií Deleuzova raného období. Nejedná se zde jen o velmi fundovanou a systematickou interpretaci Nietzscheho textů, ale rovněž o svébytný výklad, díky němuž...
Gilles Deleuze: Proust a znaky Kniha Proust a znaky dobře ilustruje Deleuzovu definici filosofie jako tvoření pojmů. Deleuze v ní vytváří pojmy filosofické a současně proustovské. Pracuje s nimi v systému, který je blízký Proustovu...
Gilles Deleuze: Pusté ostrovy a jiné eseje Pusté ostrovy shrnují méně známé texty, které Gilles Deleuze publikoval v letech 1953-1974 v různých časopisech, jeho předmluvy a rozhovory či kapitoly ve sbornících a kolektivních dílech....
Gilles Deleuze: Záhyb. Leibniz a baroko Fascinující text francouzského filosofa Gillese Deleuze přehýbá Leibnizovy barokní koncepce do naší epochy poznamenané podobně jako baroko ztrátou racionalistických a pozitivistických jistot, a z...
Gilles Deleuze, Félix Guattari: Kafka. Za menšinovou literaturu Kniha Kafka. Za menšinovou literaturu, vydaná v roce 1975, je druhým společným textem obou autorů, jakousi odbočkou mezi dvěma velkými spisy. Text vznikal na pozadí konceptů rozvinutých v...
Gilles Deleuze, Félix Guattari: Tisíc plošin (Kapitalismus a schizofrenie II) Tisíc plošin je vrcholným dílem autorského týmu Gillesa Deleuze a Félixe Guattariho a zároveň jedním z nejvýznamnějších teoretických textů, které ve dvacátém století vznikly. V této rozsáhlé a...
Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow: Michel Foucault. Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky Přestože studie H. L. Dreyfuse a P. Rabinowa je jednou z vůbec prvních knižních publikací věnovaných Michelu Foucaultovi, stále patří k těm nejdůkladnějším a nejoriginálějším knihám, které byly...
Jean Dubufet: Dusivá kultura Slavný francouzský malíř, který se výtvarným uměním začal naplno zabývat až v dvaačtyřiceti letech, odhaluje v provokativním eseji podstatu institucionalizované a zdegenerované západní kultury,...
Jean Epstein: Poetika obrazů Český výbor z textů francouzského básníka, filosofa, spisovatele a filmového tvůrce, který se svými experimentálními snímky zařadil do tzv. první francouzské avantgardy. Výběr se zaměřil na jedné...
Michel Foucault: Archeologie vědění V Archeologii vědění se Foucault pokouší objasnit metodologická východiska svých tří předcházejících historických studií (Historie šílenství, Zrození kliniky a Slova a věci). Kriticky reviduje...
Michel Foucault: Historie šílenství v době klasicismu Historie šílenství, Foucaultova disertační práce, je prvním z jeho velkých „archeologických“ spisů. Jejím tématem je způsob, jakým byl v moderních evropských dějinách pojímán fenomén šílenství....
Michel Foucault: Myšlení vnějšku Výbor z Foucaultových článků a rozhovorů, který dokládá proměny jeho myšlení od 60. let až do jeho smrti. Zahrnuje tedy i rané statě věnované literatuře a těm spisovatelům, kteří inspirovali jeho...
Michel Foucault: Dějiny sexuality I. Vůle k vědění Nedokončené Dějiny sexuality jsou bezesporu vrcholem Foucaultova díla. Nepředstavují snahu o rekonstrukci dějin sexuálního chování, nýbrž analýzu sexuality jako jedinečné formy zkušenosti, která se...
Michel Foucault: Dějiny sexuality II-III. Užívání slastí - Péče o sebe Autor se soustřeďuje na zkoumání způsobu, jakým se jedinec v klasickém období stával morálním subjektem svých aktů, a to ve třech hlavních kontextech: v kontextu Životosprávy chápané jako vztah k...
Michel Foucault: Dějiny sexuality III. Péče o sebe Péče o sebe navazuje na motivy pojednávané v předchozím svazku, ovšem tentokrát se zaměřuje na pozdní antiku (Artemidóros, Plútarchos, stoicismus) a její přechod do raného křesťanství. Právě raně...
Michel Foucault: Raymond Roussel Studie Raymond Roussel (1963) je jediná Foucaultova kniha věnovaná jedné konkrétní osobnosti. Nejde zde jen o důkladný rozbor díla jedné z nejzajímavějších a nejbizarnějších postav francouzské...
René Guénon: Krize moderního světa Zřejmě nejnázornější Guénonovo dílo. Poukazuje v něm na neudržitelnost iluzí, v nichž dlouhá staletí žije západní svět, který ovšem nevyhnutelně spěje k bodu obratu. Naše civilizace může zmizet...
Pierre Klossowski: Sade můj bližní Soubor studií vznikající v průběhu třicátých a čtyřicátých let, je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších knih, jaké byly Sadovu dílu kdy věnovány. Představuje podrobný rozbor východisek a hlavních...
Renate Lachman: Memoria fantastika Výbor ze dvou monografií ceněné německé literární vědkyně a slavistky, v nichž jsou kromě přehledových prací o vztaženosti paměti k významové výstavbě textu a fantastice v literatuře jednotlivé...
Jean-François Lyotard: Návrat a jiné eseje Velké knihy Jeana-Francois Lyotarda (Discours, figure; La condition postmoderne explique aux enfants; Le Différend) byly pro něho východiskem k dalšímu zkoumání příslušné oblasti a k prověření...
Jean-François Lyotard: Putování a jiné eseje Otázka, kterou si v různých souvislostech klade Jean-Francois Lyotard, současný francouzský filosof, je stále stejná: jak můžeme něco vědět o tom, že věci jsou? Tímto způsobem otevírá filosofické...
Willard Van Orman Quine: Hledání pravdy Český překlad byl pořízen z přepracovaného doplněného vydání z roku 1992. Quine v něm shrnuje svoje názory a teorie, zabývá se problémy, jako jsou evidence, reference, význam, intenze a pravda....
Hans-Werner Schroeder: Modlitba. Duchovní cvičení a zkušenost Učebnice modlitby Hanse-Wernera Schroedera vzešla z jeho dlouholeté zkušenosti kněze a učitele kněžského semináře. Původně byla původně psána právě pro ty, s nimiž jako farář a učitel pracoval ve...
Lev Šestov: Apoteóza vykořeněnosti Dílo ruského spisovatele a filosofa spojovaného s existencialismem patří mezi spisy pojednávající o náboženství, racionalismu a vědě, v nichž se autor vyjadřoval prostřednictvím Nietzscheho...
Friedrich Weinreb: Symbolika biblického jazyka Kniha zabývající se chasídskou tradicí a jejími důsledky a podněty pro náš všední život i mravní postoje v současném světě vznikla na základě curyšských přednáškových cyklů prof. Weinreba....
Maria Janion: Znepokojivé slovanství. Fantazmata literatury Maria Janion se ve své knize vrací k dávným kořenům polské kultury, k zapomenutému slovanství, jednomu z prvních společenských traumat. Západoslovanské kmeny byly nuceny přijmout římský, tedy...
David Flusser: Židovské prameny raného křesťanství Již přes třicet let stará, ale dosud žádaná a oblíbená kniha Davida Flussera (1917–2000) Židovské zdroje raného křesťanství vznikla v rámci cyklu „Židovské myšlení“, v němž přední znalci...

Výsledek:  1  Zobrazuji 149 (z celkem 49)