Herrmann & synové

  HomePage » České myšlení

České myšlení

Zobrazeno: 

Bob Kuřík, Dagmar Magincová, Ondřej Slačálek: Nečekáme nic od reforem. Kapitoly o českém anarchismu Kniha seznamuje s myšlením i praxí českých anarchistických hnutí od sedmdesátých let 19. století až po současnost. V pěti kapitolách věnovaných přelomu 19. a 20. století zachycuje rozkoly mezi...
Milan Balabán: Hebrejské myšlení Autor je evangelický teolog, po podpisu Charty 77 vystřídal několik dělnických profesí, pořádal hebraistické bytové semináře, kde vznikly i samizdatové sešity, jež jsou základem této knihy. Ta je...
Milan Balabán: Hebrejské člověkosloví Hebrejské náboženské myšlení je v tomto spise načrtnuto v konturách poutnického charakteru lidské existence, víry jakožto spolehnutí na jistotu Pravdy s eschatologickým výhledem do Božího...
Milan Balabán, Veronika Tydlitátová: Tázání po budoucím Dvojsvazek s podtitulem Stručné dějiny izraelsko-židovské noetiky, v němž jednu část tvoří Balabánovy úvahy a druhou eseje Tydlitátové, která také knihu ilustrovala. V českém samizdatu vyšlo toto...
Josef Fulka: Psychoanalýza a francouzské myšlení Cílem této studie je nastínit některé z podob interakce mezi freudovskou a lacanovskou psychoanalýzou a jinými humanitními disciplínami ve francouzském kontextu. Její první část je věnována...
Josef Fulka: Zmeškané setkání. Denis Diderot a myšlení 20. století Kniha předkládá interpretaci vybraných textů Denise Diderota na pozadí jejich konfrontace s některými myšlenkovými motivy, vypracovanými ve 20. století. Je uvedena exkursem do myšlení Georgese...
Jiří Haller: Dar jazyka Výbor deseti statí o češtině přináší základní a zčásti nedostupné texty proslulého jazykovědce, spjatého s časopisem Naše řeč, přiblíží normotvornou historii češtiny od jejího zmrtvýchvstání v době...
Milan M. Horák: Cesta k Duchu V deseti statích, pohybujících se na rozhraní duchovních úvahy a religionistického pojednání, vede autor čtenáře od nejstarších podob náboženského života až do současnosti. Náboženství přitom...
Ladislav Klíma: Filosofické listy Tři filosofické listy a závěrečná pasáž, v níž autor přibližuje svoji metodu filosofického myšlení. Už v mládí se zabýval problémem „síly vůle“ a myšlenkami Nietzscheho a Schopenhauera. V duchu...
Jan Kopecký: Antonin Artaud – poslední z prokletých Autor mapuje umělcův život a dílo, založené na posedlosti divadlem, na neutuchajícím a stravujícím úsilí tvůrčím, teoretickém i metodickém o vytvoření nového divadla. Mělo to být divadlo, které...
Zdeněk Kratochvíl: Filosofie živé přírody V úvodu knihy nalezneme etymologický výklad pojmu příroda, respektive přirozenost, a jeho jednotlivých aspektů. Autor upozorňuje, že zasutí smyslu pro přirozenost se projevuje poškozením světa –...
Zdeněk Kratochvíl: Výchova, zřejmost, vědomí Pojetí výchovy v antice (od Platónovy noetické skepse přes římské ideály Dobra a Ctnosti), v křesťanském teologickém přístupu a v osvícenství, s analýzami soudobého stavu a výzvami k současnosti....
Josef Kroutvor: Živly Ve svém souboru filosofických esejů se autor, jemuž byli předsókratovští myslitelé vždy bližší než Aristotelés, dovolává mytického pojetí přirozenosti lidského bytí v duchu starořeckého filosofa...
Václav Němec: Apoštol svobody a dotěrná monstra Články uveřejněné v /Literárních novinách/v letech 2003–2007. Autor zde polemizuje s názory Václava Klause, jehož jakožto tvůrce relativně čitelné a konzistentní ideologie nazývá svým „oblíbeným...
Jaroslav Peregrin: Logika ve filosofii, filosofie v logice. Historický úvod do analytické filosofie První soustavné pojednání, které se zabývá interakcí moderní formální logiky s filosofií a vznikem a vývojem analytické filosofie, postavené na názoru, že svět lze pochopit jedině prostřednictvím...
Miroslav Petříček: Majestát zákona Na základě studia detektivních románů tzv. americké drsné školy se autor snaží postihnout, co představuje zlo v kontextu moderní společnosti a jeho důsledky pro spravedlnost, právo a zákon. Zločin...
Miroslav Petříček: Myšlení obrazem. Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé Myslíme pojmy, to jest slovy, avšak je rovněž možné myslet obrazy? Nikoli obrazným způsobem, metaforami a jinými prostředky nepřímého vyjadřování, nýbrž skutečně v obraze? Současná filosofie klade...
Miroslav Petříček: Úvod do (současné) filosofie V cyklu přednášek autor představuje základní filosofické směry a problémy 20. století. Způsobem uchopení látky předvádí filosofický výkon přímo v proudu myšlení, ukazuje, jak se lze nad věcmi...
Miroslav Petříček: Znaky každodennosti čili krátké řeči téměř o ničem Ve svých fejetonech využívá známý myslitel fenomenologická, strukturální a sémiotická zkoumání jako inspiraci a klíč k pochopení každodennosti, k tematizaci pojmů sen, informace, zrcadlo, gesto,...
Taťána Petříčková: Apologie klouzavého pohybu Kdo si hraje, nezlobí. Kdo se klouže, hraje si. Fenoménu hry autorka rozumí jako pohybu ve smyslu „radostného sklouznutí se po skutečnosti“. Hra v různých svých aspektech a formách (mezi něž patří...
Martin C. Putna: My poslední křesťané. Hněvivé eseje a vlídné kritiky Shrnutí původně časopisecky publikovaných textů na téma moderní pokřivené náboženskosti, apokalyptického charakteru přítomnosti, a rovněž na téma syntézy pozdně pohanského antického světa se světem...
Karel Vachek: Teorie hmoty. O vnitřním smíchu, rozdvojení mysli a středovém osudu Filmový režisér, malíř a básník shrnuje svůj životní názor i tvůrčí metody, či věrnost autoritám, které v jeho vědomí obstály i po rozličných životních zkouškách. Pracuje s vlastními pojmy...
Mirek Vodrážka: Manifest existenciálních dějin Dlouhodobý spor o dějiny, minulost, instituci paměti národa nebo ústav zkoumající povahu totalitních režimů zakrývá skutečnost, že jeho jádrem je filosofické pojetí času. Tato esej vznikla...
Mirek Vodrážka: Filosofie tělesnosti dějin Filosofie tělesnosti dějin přináší zcela nový pohled na historiografii a na její metody. Autorovo kritické myšlení odkrývá a překonává různá, i akademická klišé a dokáže nahlédnout a přečíst...
Mirek Vodrážka: Rozumí české ženy vlastní historii? Tato kritická studie opírající se o spojení kritické epistemologie s existenciální ontologií připomíná jedinečný příběh české političky a feministky Milady Horákové. Na základě dobových dokumentů,...

Výsledek:  1  Zobrazuji 125 (z celkem 25)